• youtube
  • facebook

Kon Tum: Khai mạc kỳ họp thứ 7 khóa XI, HĐND tỉnh

Ngày 5/12, HĐND tỉnh Kon Tum khai mạc Kỳ họp thứ 7 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 tại kỳ họp cho thấy, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Kon Tum đạt 9,28%, vượt kế hoạch đề ra và cao nhất trong nhiều năm gần đây. Có 13/14 chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường đạt và

Cùng với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018, trong thời gian 3 ngày các đại biểu HĐND cũng sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, như: Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2019; kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư công năm 2019; Quy định nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh;...

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Kon Tum tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu như: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh; xem xét miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, kết thúc vào ngày 7/12.

create

R.C.Kim / Đại Đoàn Kết